Pravidla soutěže

POŘADATEL

Pořadatelem soutěže je společnost Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26509911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531. Společnost Stanice O, a.s., je členem koncernu AGROFERT.

PODMÍNKY ÚČASTI

Účastník soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“): Osoba, která je občanem České nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Přihlášením do soutěže, případně nahráním fotografie na instagramový profil způsobem níže uvedeným, vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Stanice O, a.s., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této soutěže.

UDĚLENÍ PRÁV A ODPOVĚDNOST

Každý účastník poskytuje pořadateli absolutní právo upravovat, pozměňovat, zveřejňovat, využívat nahrané fotografie, jakož i další zobrazení, vyjádření, výtvory a další informace nebo materiály, které mu byly účastníkem poskytnuty ve spojení se soutěží, a to prostřednictvím libovolného média, jakýmkoli způsobem, bez nutnosti schválení, povolení nebo oznamování, s neomezenou dobou platnosti a bez geografického omezení. Souhlas s použitím účastníkem poskytnutých materiálů se vztahuje i na komerční a marketingové účely.

V případě, že bude účastník pořizovat fotografii jiné osoby, nebo osob, tyto osoby musí rovněž souhlasit s podmínkami soutěže, které se na ně mohou dle své povahy vztahovat, zejména ohledně osobních údajů a osobnostních práv. Tento souhlas je povinen zabezpečit účastník.

Účastník rovněž odpovídá za to, že nahraná fotografie nebude zasahovat do práv jiných osob (osobnostních práv, autorských práv, ochranné známce apod.), ani nebude žádným způsobem porušovat právní předpisy, nebude zjevně urážlivá ani jinak závadná ani nebude poškozovat dobré jméno pořadatele resp. jeho produktů. V případě, že by fotografie jakkoliv poškozovala dobré jméno pořadatele, vyzve pořadatel účastníka k jejímu odstranění, čímž není dotčena odpovědnost účastníka za škodu.

SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména na jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.

DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník poruší tyto podmínky, může být pořadatelem bez dalšího vyloučen ze soutěže, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele.

Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen, včetně úhrady srážkové daně, nebude-li plnění od daně osvobozeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či poplatky, které by mohly vzniknout na straně účastníka soutěže. Účastník soutěže, který vyhraje cenu je povinen si na sám obstarat potřebné poradenství ohledně daní. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pořadatele.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Moped Cars s.r.o., se sídlem Rudných dolů 291, 254 01 Jílové u Prahy , IČ: 04144813, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. značka C 243066., aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

Výherce hlavní výhry „auto na jeden rok užívání” (moped auto Ligier nebo Microcar) může uplatnit svou výhru do 6 měsíců od data vyhlášení výherce. Výherci „auta na víkend” (moped auto Ligier nebo Microcar) mohou uplatnit svou výhru do 12 měsíců od data vyhlášení výherců. Výhru výherce uplatní u společnosti Moped Car s.r.o.,Rudných dolů 291, 254 01 Jílové u Prahy, www.ligier.cz.

Další ujednání

Organizátor si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit a ze soutěžního příspěvku odstranit jakékoliv fotografie porušující platné a účinné právní předpisy a dále příspěvky urážlivé, hanobící či jinak porušující dobré mravy, přičemž hodnocení tohoto kritéria závisí zásadně na uvážení Organizátora a účastník soutěže nemá nárok jakýmkoliv způsobem smazání takového příspěvku reklamovat či proti němu podávat námitky.Na výhru nevzniká právní nárok.Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Organizátor si dále vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy způsobené nedostupností aplikací či webového rozhraní Facebooku či Instagramu. Zároveň Organizátor účastníky soutěže upozorňuje, že soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována či jinak spojena s Facebookem či Instagramem, společnostmi tyto sociální sítě provozujícími či jejich mateřskými společnostmi


Tyto podmínky jsou platné od 1.5. 2019.